Privacy beleid

ReFelt

Het  privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door ReFelt B.V. (KvK 72322926), hierna aan te duiden als “ReFelt”.

Verwerking van persoonsgegevens

Voor ReFelt is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. ReFelt respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door ReFelt verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 3. het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 4. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 5. om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van ReFelt;
 6. de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 7. voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden;
 8. voor het verbeteren van de website en dienstverlening van ReFelt;
 9. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 10. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

Rechtsgrond voor de verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • de door u gegeven toestemming;
 • het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ReFelt of van een derde.

Voor de hiervoor als 2, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 genummerde doeleinden beroept ReFelt zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van ReFelt bestaat uit het uitvoeren van de normale bedrijfsvoering, het verzorgen van activiteiten van intern beheer, het verrichten van interne (markt)analyses, het kunnen verrichten van marketingactiviteiten en soortgelijke belangen van commerciële en bedrijfsmatige aard. Uiteraard wordt hierbij steeds ook het privacybelang van de betrokkene in acht genomen.

U kunt zich tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u verderop in het statement.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat ReFelt niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Dat is alleen anders wanneer:

­           u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking; of

­           wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen. Op grond van onze administratieplicht dienen wij bepaalde gegevens minimaal zeven jaar te bewaren. Na afloop van die zeven jaar bewaren we alleen nog gegevens waarvan de verdere verwerking noodzakelijk is. Persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Indien u ons toestemming geeft, mogen wij uw sollicitatiegegevens tot maximaal één jaar opslaan.

Beveiliging van persoonsgegevens

ReFelt zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje.

 • Inzagerecht; u heeft het recht de door ReFelt verwerkte persoonsgegevens in te zien;
 • Correctie- en verwijderingsrecht: het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is;
 • Recht van bezwaar: houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd. In gevallen buiten toestemming en direct marketing, zal ReFelt een belangenafweging maken;
 • Recht op beperking: voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, heeft u onder omstandigheden het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kort gezegd in dat ReFelt de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid; het recht om bij ons opgeslagen, u betreffende gegevens in een gewoon, machinaal leesbaar formaat over te dragen, of om verzending aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen;
 • Intrekking van toestemming; u heeft dit recht voor zover wij van u gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

 

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van ReFelt.

ReFelt kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacy beleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Leemansweg 45
6827 BX Arnhem
info@refelt.com
026 206 21 02

Oktober 2019